logo MSMTMŠ „Klíček“ Nový Bor se stala úspěšným žadatelem o dotaci z Rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ vyhlášeného MŠMT.
Na projekt „S KLÍČKEM NEJEN ZA SLOVÍČKEM – komplexní péče o rozvoj řeči předškolních dětí v mateřských školách města Nový Bor" jsme obdrželi dotaci ve výši 80 000,-Kč.

Projekt řešil zkvalitnění péče o rozvoj řeči dětí na všech pracovištích MŠ, vzdělávání pedagogů, zavedení cílené preventivní logopedické péče do všech tříd MŠ a vybavení tříd dostatečnými pomůckami pro rozvoj řeči u dětí, včetně pomůcek pro rozvoj motoriky a grafomotoriky.

V rámci projektu byli např. proškoleni 4 učitelé v kurzu „Logopedický asistent“, zakoupena byla odborná literatura a pracovní materiály pro práci s dětmi. S logopedkou PhDr. Zdeňkou Kholovou jsme besedovali na témata: "Řeč není jen o hláskách", "Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou komunikační schopností" a zajímavé téma „Efektivní komunikace s dětmi (od příkazů a zákazů ke spolupráci a důvěře)“ bylo přístupné i rodičům. Z pomůcek byly zakoupeny např. flétničky, logopedická zrcadla, zvonkohry a rytmické nástroje, bzučáky, elektronické pianino i počítač do speciální třídy.
Projekt byl ukončen a vyhodnocen v prosinci 2014.

Mgr. Ivana Posseltová, ředitelka školy


Další články