MŠ KlíčekKlek Svojskova3 MŠ Klíček pohadka pulz

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 55.jpg

Kam směřujeme

Motto:

„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím.“

                                                                                                                   (staré čínské přísloví)
CÍL:

1) Cílem této mateřské školy je nabízet dostatek tvořivých aktivit i všestranného vyžití tak, aby všechny děti, včetně handicapovaných, měly možnost najít si tu oblast, ve které budou úspěšné. Rozvíjíme děti talentované a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání těchto dětí probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu.

2) Škola by měla být otevřeným vzdělávacím a poradenským centrem pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost v otázkách vzdělávání předškolních dětí, zdravého životního stylu, práce s handicapovanými dětmi.

3) Škola jako kooperační centrum bude zajišťovat přeshraniční spolupráci škol, spolupráci s odborníky v oblasti lékařství, pedagogiky a psychologie, nadacemi aj.

Specifické cíle:

1) v oblasti vzdělávání předškolních dětí – dětí talentovaných i handicapovaných

-                  Rozvíjení talentovaných dětí (zájmové kroužky: pěvecký sbor Klíček, kroužek keramiky, Hrátky s němčinou - přeshraniční spolupráce, Veselá písmenka - podpora čtenářství, Hravá výchova pohybem - psychomotorika)

-                  Logopedická prevence a reedukace - rozvoj jazyka a řeči jako klíče k dorozumívání

-                  Péče o děti se zdravotním postižením i zdravotním oslabením

-                  Pomoc dětem s grafomotorickými obtížemi a dětem hyperaktivním

2) v oblasti vzdělávací a poradenské

-                  Pořádání vzdělávacích akcí pro učitelky MŠ z regionu (okres Česká Lípa, Šluknovský výběžek a ostatních dle zájmu)

-                  Pořádání vzdělávacích akcí pro veřejnost – otázky výchovy předškolních dětí, zdravého životního stylu, problematika zdravotně postižených a oslabených dětí…

-                  Knihovna pro rodiče – možnost zapůjčení odborné literatury

-                  Poradenské služby pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

3) v oblasti kooperační

-                  Spolupráce s odbornými lékaři, rehabilitačními pracovníky, speciálními centry, pedagogicko-psychologickou poradnou, nadacemi apod.

-                  Spolupráce se zahraničními partnery – AWO Kinderhaus Lauschezwerge ve Waltersdorfu, Euroregion Nisa, Německo-české fórum žen v Berlíně….

Prostředky k naplnění vzdělávacích cílů:

-                  spontánní hra a prožitkové učení

-                  individuální i skupinová péče

-                  odborná speciální péče v MŠ – spec.pedagog, logoped.asistent, cvičitel psychomotoriky a grafomotoriky

-                  dostatek příležitostí k volnému pohybu v průběhu celého dne

-                  pestrost nabízených aktivit

-                  spolupráce s odborníky (SPC, PPP, odborní lékaři apod.)

Zřizovatel

Město Nový Bor

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

 

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: ms.klicek@clnet.cz