• 20220426_070508.jpg
  • 20220426_093200.jpg
  • 20220426_101029.jpg
  • 20220428_095923.jpg
  • 20220428_100729.jpg
  • 20220429_085108.jpg
  • 20220429_085147.jpg
  • received_316166213993259.jpeg
  • received_1060425598154670.jpeg
  • received_3256076854625800.jpeg

phoca thumb l img 6183         

    INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

    Určené pro zákonné zástupce dětí :

 

* Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovršily k 31.8. příslušného roku 5 let věku.

* Vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, vyjma prázdnin. Termíny prázdnin na celý školní rok budou vyvěšeny na nástěnkách.

* Povinné vzdělávání je stanoveno na 4 souvislé hodiny, v čase od 8,00 do 12,00 hodin.

* Omlouvání neúčasti dětí na povinném vzdělávání:    

   1) nenadálá absence

    Nenadálou absenci dítěte omluví zákonní zástupci telefonicky nebo osobně do 8,00 hodin téhož dne. Poté učitelka MŠ zapíše oznámení nepřítomnosti dítěte do omluvného listu, který je součástí spisu dítěte. Uvede zde začátek a důvod nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce doplní 1.den po nástupu dítěte do MŠ důvod absence, datum ukončení nepřítomnosti dítěte a celý zápis podepíše. V odůvodněných případech může škola požadovat předložení lékařského potvrzení o nemoci dítěte.

   2) předem známá absence delší než 3 dny – uvolnění dítěte ze vzdělávání

     Při předem známé nepřítomnosti dítěte delší než 3 dny jsou zákonní zástupci povinni požádat ředitelku školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání. Žádost se podává nejpozději 3 pracovní dny před začátkem nepřítomnosti dítěte prostřednictvím formuláře "Žádost o uvolnění dítěte ze vzdělávání". O uvolnění dítěte rozhoduje ředitelka školy nebo její zástupkyně pro jednotlivá odloučená pracoviště. Formulář žádosti je k dispozici zde: žádost o uvolnění , také v kategorii  "Dokumenty a formuláře" a ve třídě u třídních učitelek. V žádosti bude uvedena doba, po kterou má být dítě ze vzdělávání uvolněno a důvod uvolnění.

* Řešení neomluvené absence:

V případě neomluvené absence bude rodič nebo zákonný zástupce písemně vyzván a nejdéle do 3 dnů předloží důvody nepřítomnosti dítěte. V případě, že tak neučiní nebo se budou neomluvené absence opakovat, může škola nahlásit tuto skutečnost na odbor sociálních věcí.

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rodiče, kteří se rozhodnou vzdělávat své dítě individuálně, musí tuto skutečnost písemně oznámit ředitelce školy 3 měsíce před začátkem školního roku, tj. nejdéle do 31.května. Žádost musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte   

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno           

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

* Ředitelka mateřské školy doporučí dle § 34b, odst.3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.

* K ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání se dítě za doprovodu zákonných zástupců dostaví do mateřské školy 1.pracovní den v měsíci prosinci. Náhradní termín a podmínky ověření úrovně očekávaných výstupů budou zákonným zástupcům předány společně s obsahem vzdělávacích oblastí, nejdéle do 31.8. daného roku.

* Pokud se zákonný zástupce na přezkoušení nedostaví, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno a dítě musí nastoupit k povinnému vzdělávání do mateřské školy.

 

Zřizovatel

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz