MŠ Klíček, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Svojsíkova 754, 473 01 Nový Bor; IČ: 72744049 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

Informační memorandum - kategorie zpracovávaných osobních údajů
Škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu. Škola má za povinnost podle zákona o zpracování osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny, např. na internetových stránkách

Jaké jsou dotčené subjekty údajů?
Správce zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců, svých zaměstnanců a jiných osob ve smluvním vztahu se správcem dle níže uvedených podmínek.
Jaké tituly zpracování osobních údajů správce využívá?

Správce využívá tyto tituly zpracování osobních údajů:
• plnění právní povinnosti
• plnění smlouvy
• oprávněný zájem
V těchto případech se na správce nevztahuje povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů od subjektů údajů.

Zpracovává správce osobní údaje na základě souhlasu?
V ojedinělých případech získává správce osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů. Souhlas subjektu údajů musí být svobodný, poučený, konkrétní, informovaný, jasně odlišitelný (např. souhlas musí být oddělený od smlouvy nebo obchodních podmínek, nemůže být nedílnou součástí), srozumitelný, snadno přístupný a nejlépe v písemné podobě a za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

Jakým způsobem správce získává osobní údaje?
Správce zpracovává osobní údaje, které získává od zákonných zástupců dítěte při přijímacím řízení k základnímu vzdělávání a také v průběhu školní docházky. Škola může osobní údaje získat také od pedagogicko-psychologických poraden či zdravotnických zařízení.
V případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu, lze informaci o existenci práva kdykoliv odvolat. Nesmí však být dotčena zákonnost zpracování.
Škola nepožaduje po subjektech osobní údaje, které přímo či nepřímo nepotřebuje k plnění svých zákonem daných povinností. Cílem školy je minimalizace osobních údajů.

K jakým účelům škola zpracovává osobní údaje?

Jaká práva má subjekt údajů?
Subjekt údajů, který řádně prokáže svou totožnost, má tyto práva:
1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR): Žáci a jejich zákonní zástupci mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich organizace zpracovává.
2. Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR): Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají. Tím není dotčena povinnost zaměstnanců hlásit zaměstnavateli změny týkající se jejich osobních údajů a uvádět zaměstnavateli správné a úplné osobní údaje potřebné k realizaci práv a povinností z pracovní smlouvy.
3. Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR): V případě, že má žák nebo jeho zákonný zástupce za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o jejich výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR.
4. Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR): Pokud má žák nebo jeho zákonný zástupce za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jeho osobních údajů, zejm. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany organizace v rozporu se zákonem.
5. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR): Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost zaměstnance přeneseny jinému správci. K takové situace zatím ve škole nedochází.
6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR): V případech zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců na základě právního titulu oprávněného zájmu mají žáci a jejich zákonní zástupci právo vznést námitku proti zpracování. V takovém případě organizace provede balanční test, ve kterém porovná protichůdné zájmy, a vznesenou námitku vyhodnotí.

Jak správce chrání osobní údaje?
Správce chrání osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se Směrnicí pro ochranu osobních údajů a správce zajišťuje ve spolupráci s pověřencem na ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) pravidelné školení zaměstnanců.
Při uchování dat, se správce řídí Spisovým a skartačním řádem.
Správce si dále nechat vyhotovit analýzu nakládání s osobními údaji včetně posouzení rizik zpracování a bezpečnostních rizik vztahujících se k informačním systémům a technickým prostředkům správce. Na základě této analýzy byla přijata technická a organizační opatření pro posílení ochrany osobních údajů.

Jak mohu správce kontaktovat?
Kontaktní místem pro záležitosti ochrany osobních údajů je pověřenec. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Moore Czech Republic s. r. o., Karolinská 661/4, Praha 8, Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Ing. Roman Šmíd, Tel.: +420 724 602 134, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tyto zásady budou průběžně aktualizovány v souladu s aktuálními účely zpracování a dalšími požadavky jak ze strany zákonných povinností, tak ze strany správce.
Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, z důvodu obtížnosti a komplexnosti případu, o čemž bude subjekt údajů informován, včetně důvodů prodloužení.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ COOKIES

Mateřská škola „Klíček“ Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ: 72744049, se sídlem Svojsíkova 754, 473 01 Nový Bor, (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele svých webových stránek (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začne uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich uskutečnil (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies obsahují informace týkající se používání internetu, ale neidentifikují konkrétní osobu. Cookies jako takové nepředstavují riziko pro samotný počítač. V důsledku shromažďování údajů však může obecně docházet ke ztrátě anonymity jednotlivých uživatelů. Vše se samozřejmě odvíjí od toho, jaké informace je návštěvník webu sděluje.
Soubory cookies obecně pomáhají např.:
• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
• navigace a fungování webových stránek;
• personalizaci obsahu webových stránek včetně reklamních sdělení;
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.
Pokud uživatel sdílí dané zařízení s dalšími osobami, pak sdílení nastavení prohlížeče s jinými osobami včetně cookies je pouze na jeho svobodné volbě a jeho zodpovědnosti.
1. Jaké osobní údaje o Vás Organizace zpracovává?
Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:
• Cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194).
• Cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.( https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
• Napojení na sociální sítě – vybrané webové stránky používají informační aplikace třetích stran, které umožňují uživateli sdílet obsah webových stránek či jeho názor o těchto stránkách. To se týká případů tlačítek "Sdílet", "Líbí se mi" souvisejících se sociálními sítěmi jako "Facebook", "Google+", Twitter", atd. Pokud uživatel využije tyto plug-iny, např. tím, že klikne na tlačítko "Líbí se mi" nebo tím, že někde zanechá komentář, informace budou přeposlány sociální síti, a publikovány na jeho účtu. Doporučujeme přečíst si politiku ochrany osobních údajů daných sociálních sítí předtím, než uživatel začne tyto sítě aktivně používat.
Organizace nevyužívá a ani nedala pokyn Zpracovateli k využívání cookies, které umožňují na základě chování uživatele na webových stránkách cíleně personifikovat obsah stránek, například pro reklamní účely.
Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.
2. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.
Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:
• osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá (zpracovatelé);
3. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:
• Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
• Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
• Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
• Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
• Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
• Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
• Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
• Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
4. Jak můžete Organizace kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizace písemně na Svojsíkova 754, 473 01 Nový Bor, či na tel. č. 777466915 nebo e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Sobory ke stažení:

GDPR-Informační memorandum

GDPR-Informace o zpracování OU-cookies

GDPR-pověřenec

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel