Naše partnerská mateřská škola „Lauschezwerge (Lužičtí skřítci)“ ve Waltersdorfu se nachází v bývalé Goetheově škole. Dětem v jeslích, mateřské škole i v družině nabízí širokou nabídku pohybových činností, které jsou spojeny i s přímou polohou v Žitavských horách.

Specifikum této mateřské školky spočívá v aplikování Kneippova konceptu ve výuce jako je například dbaní na zdravou stravu, antistresové školkové prostředí, pohyb na čerstvém vzduchu i koupele paží a šlapání vody.

Děti se pravidelně setkávají s obyvateli domu seniorů „Lazarus“ Waltersdorf, kdy si společně hrají či vyrábí.

Díky projektu podporovaného Evropskou unii se setkává mateřská školka ve Waltersdorfu právě s našimi dětmi z MŠ Klíček. Kdy společně poznávají sousední jazyk, tradice, hrají si spolu a výletují.

Unserer Partnerkindergarten „Lauschezwerge“ in Waltersdorf befindet sich in der ehemaligen Goethe-Schule. Für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder bietet man vielseitige Angebote der Bewegungsmöglichkeiten an. Dafür bietet sich die direkte Lage im Zittauer Gebirge an.

Für den Kindergarten „Lauschezwerge“ ist charakteistisch die Anwendung des Kneippkonzepts im Unterricht wie z.B.: gesundes Essen, antistressige Umgebung, Armbäder und Wassertrete. Da neben ist das Konzept unterstützt täglichen Aufenthalt an der frischen Luft.

Die Kinder treffen sich regelmäßig mit den Einwohner des Plegeheimes „Lazarus“ Waltersdorf, wobei sie zusammen spielen und basteln.

Im Rahmen des Projektes gefördert von der Europäischen Union treffen sich die Kinder aus Kindergarten in Waltersdorf regelmäßig mit Kindern und Erziehern unseres Partnerkindergartens „Klíček“ in Nový Bor. Kinder werden dabei spielerisch an die tschechische Sprache herangeführt und lernen Bräuche, Traditionen, Lieder und Tänze unseres Nachbarlandes kennen.

cze  Zájem o spolupráci vznikl v červnu 2004 z iniciativy německých rodičů a pedagogů mateřské školy ve Waltersdorfu. Po prvních vzájemných setkáních, která potvrdila blízkost obou škol z hlediska filozofie vzdělávání i stylu a metod práce, byly vypracovány záměry a konkrétní úkoly na celý školní rok. Nastavena byla i struktura setkávání, která nám vyhovuje dodnes.

 
První rok jsme si hradili vše z vlastních zdrojů a z příspěvků od rodičů, dopravovali jsme se linkovým autobusem a vlakem. Pro děti to bylo sice hodně zajímavé, ale i dost komplikované, proto jsme hledali zdroje, jak setkávání děti zjednodušit a zpříjemnit.

A tak jsme v dalších 2 letech podali žádosti a získali dotace z Euroregionu Nisa na projekt Dejme křídla fantazii a projekt Putování s Lužickým skřítkem od Luže až po Klíč  v částkách cca 7700 a 5500 Euro.

V roce 2007 se nám podařilo získat finance alespoň na dopravu od Koordinačního centra česko-něm.výměn mládeže Tandem.

V této době jsme byli vybráni do projektu "Vyrůstat se dvěma jazyky – imerzní metoda vzdělávání", který spočíval v přirozené každodenní komunikaci dětí s rodilým mluvčím. Projekt řešil pouze přítomnost rodilého mluvčího na škole, ale nezabýval se vzájemným setkáváním dětí, na které jsme byli zvyklí. Připravoval se 3 roky (2008-10) ve spolupráci s českými a německými univerzitami, KÚ a saským ministerstvem. Nakonec ale nebyl podán.

My jsme v této době nelenili, vypůjčili si z projektu imerzní metodu vzdělávání, připravili ve spolupráci se zřizovateli rekonstrukce obou škol a nový projekt „Vandrujeme krajem – spolu si i hrajem“ byl hotov. V květnu 2012 bylo schváleno poskytnutí dotace necelých 15 mil Kč na české straně, z toho 1,5 mil. na vzdělávání a aktivity  a 13,5 mil. na rekonstrukci školy.
…Bylo to náročné, mnoho hodin příprav, organizace, realizace, administrativy… ale stálo to za to J. Máme krásné nové prostory ve školách, zažili jsme spoustu dobrodružství a hezkých chvil. Toto je jedna stránka věci. Ta druhá, stejně významná, je samotné vzdělávání dětí. Přítomnost společného pedagoga každý 2.týden, 8 hodin denně, byla pro děti velkým přínosem. Přestože ne všechny děti komunikují tak, jak bychom si přáli, je vidět, že řeči p.učitelky v cizím jazyce rozumí, reagují na běžné pokyny, spolupracují s ní, jsou zvídavé…. Potvrdilo se nám, že imerzní metoda vzdělávání je pro děti přirozená, efektivní a přináší rychleji výsledky. Bonusem tohoto projektu bylo i setkávání s rodinami dětí, které probíhalo v přátelské a milé atmosféře, stejně tak jako setkávání pedagogů. Myslím si, že jsme položili dobré základy do budoucnosti našich dětí.
Bližší informace k projektu Vandrujeme krajem

Projekt „Vandrujeme krajem“ skončil – hodně jsme vandrovali a méně si hráli… My ale pokračujeme ve spolupráci dál – budeme méně vandrovat a více si společně hrát. Chceme využívat naše nové prostory k setkávání a hrám dětí, chceme zachovat imerzní metodu vzdělávání a chtěli bychom vzdělávání přenést více ven – na zahradu.  Proto jsme připravili projekt nový, jehož součástí je dokončení některých přírodních prvků na zahradě a vybudování multifukčního vzdělávacího prostoru na venkovní terase.
Projekt s názvem "Společně si hrát a navzájem se učit" s registr.číslem 100282324 je schválen na období leden 2017 - prosinec 2019 a jsou do něj zapojeny 3 německé a 3 české mateřské školy. Mateřské škole Klíček by měl projekt přinést částku 79 452 Euro na zajištění jazykového vzdělávání ve dvojjazyčné třídě, financování společných setkání dětí, společných zážitkových dnů s rodiči, kurz němčiny pro rodiče a děti, intenzivní kurz němčiny pro projektový tým a potřebné vybavení venkovní učebny.
 

ger  Das Interesse an der Partnerschaft stammt aus Juli 2004 aus der Initiative der deutschen Eltern und Pädagogen des Kitas in Waltersdorf.  Nach den ersten gemeinsamen Treffen, die durch die Nähe der beiden Schulen im Hinblick auf die Bildungsphilosophie und auch auf die Art und Methoden der Arbeit bestätigt wurde, wurden Vorhaben und konkrete Aufgaben für das ganze Schuljahr ausgearbeitet.  Es wurde auch die Struktur der Treffen eingerichtet, die bis heute passend ist.

Das erste Jahr wurde von unseren Eigenmitteln und Beiträgen der Eltern bezahlt, wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln - Bus und Zug - hingefahren. Es war für die Kinder zwar sehr interessant, aber auch schön kompliziert, deshalb haben wir nach neuen Wegen gesucht, wie  das alles für die Kinder bequemer und einfacher machen zu können.

Also, in den nächsten zwei Jahren haben wir die Anträge gestellt und die Zuwendung aus Euroregion Niese fürs Projekt „Beflügeln wir die Fantasie – Grenzüberschreitende Vorschulerziehung in der Form „von Spielen und Erlebnissen“ und das Projekt „Wanderung mit Lausitzer Elf von Lausche zum Kleis – Gegend, die uns vereinigt“ in Summen ca 7700 und 5500 Euro gewinnen.

Im 2007 hat es uns gelungen die Förderung mindestens für das Reisen vom Koordinierungszentrum der deutsch-tschechischen Jugendaustausch Tandem zu gewinnen.

In dieser Zeit wurden wir ins Projekt „ Aufwachsen mit zwei Sprachen – Imersion-Bildungsmethode „ ausgewählt, das aus der natürlichen täglichen Kommunikation der Kinder mit einem Muttersprachler bestanden hat. Das Projekt hat nur die Anwesenheit des Muttersprachlers gelöst, aber hat sich nicht mit gemeinsamen Treffen der tschechischen und deutschen Kinder beschäftigt, woran wir alle gewöhnt waren. Dieses Projekt wurde in Jahren 2008-10 vorbereitet, in der Partnerschaft mit tschechischen und deutschen Universitäten,unserem  Regionamt und dem sächsischen Ministerium. Es wurde aber am Ende nicht vorgelegt.

Wir waren in dieser Zeit aber nicht faul und haben uns aus diesem Projekt die Idee der Imersion-Bildungsmethode ausgeliehen und haben in der Mitarbeit mit den Schulenerrichtern die Rekonstruktion der beiden Schulen vorbereitet und das neue Projekt „ Durch das Land wandern wir, zusammen spielen wir“ war fertig. Im Mai 2012 wurde ein Zuschuss in der Höhe von fast 15 Mio. Kronnen auf der tschechischen Seite – davon 1,5 Mio. für Bildung und Aktivitäten und 13,5 Mio. für die Rekonstruktion des Kindergartens –genehmigt.

…Es war echt anspruchsvoll, viele Stunden für die Vorbereitung, Organisation, Realisation, Administrative…aber es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt ganz neue schöne Räume in beiden Schulen, wir haben gemeinsam viele Abenteuer erlebt. Das ist eine Seite der Sache. Die Andere, nicht weniger wichtige, ist die Bildung der Kinder selbst. Die Anwesenheit des gemeinsamen bilinguallen Pädagogen jede andere Woche 8 St.lang war für die Kinder ein grosser Vorteil. Obwohl nicht alle Kinder so kommunizieren, wie wir möchten, ist zu sehen, dass sie die Fremdsprache verstehen , auf die gewöhnlichen Befehle reagieren, mit der „ fremden „ Lehrerin mitarbeiten, sie sind neugierig….Es hat uns bestätigt, das die Imersion-Bildungsmethode für die Kinder natürlich und effektiv ist und sie bringt schneller die Erbegnisse. Das Bonus dazu war auch gemeinsames Treffen von der Familien der Kinder, das sich in der freundlichen und netten Atmosphäre abgespielt hat, genauso auch das Treffen von Pädagogen der beiden Schulen. Ich vermute, wir haben die Sprachengründe unserer Kinder für die Zukunft hingelegt.

Das Projekt „ Durch das Land wandern wir" ist zu Ende gegangen- wir sind viel gereist und haben weniger miteinander gespielt… Unsere Partnerschaft läuft aber immer weiter – wir werden weniger reisen aber mehr miteinander spielen. Wir möchten neue Räume für das gemeinsameTreffen und Spielen gut ausnutzen, wir möchten auch die Imersion-Bildungsmethode  bewahren und die natürliche Bildung mit dem Aufenthalt im Garten verbinden. Deshalb haben wir ein neues Projekt vorbereitet, dessen Bestandteil ist einige natürliche Elemente im Garten zu instalieren und dazu noch einen multifunktionalen Bildungsraum auf der Aussenterrase zu bilden.

Das Projekt mit dem Namen „ Gemeinsam spielen und voneinander lernen" mit dem reg.Nummer 100282324 ist für den Zeitraum Januar 2017-Dezember 2019 genehmigt und zusammen nehmen an ihm 3 deutsche und 3 tschechische Kitas teil. Für den Kita MŠ Klíček sollte das Projekt eine Summe von 79 452 Euro für die Ermöglichung der Sprachenbildung in der bilingualen Klasse und Finanzierung der gemeinsamen Treffen von Kindern, der gemeinsamen Erlebnistage mit Eltern, des Deutschkurses für Kinder und Eltern , des Intensivkurses für das Projektteam und der notwendigen Ausstatung der Aussenklasse bringen.

 

cze Speciální program česko-německé spolupráce KLÍČEK K PŘÁTELSTVÍ

Záměr vzdělávacího úsilí:

1) Navázat kontakty a rozvíjet spolupráci mezi Mateřskou školou „Klíček“ Nový Bor a Kindertagesstätte Lauschezwerge ve Waltersdorfu, v rámci oblasti Euroregionu Nisa.

2) Vytvořit u dětí povědomí o příhraniční oblasti, odlišnosti kultury, tradic a jazyka jiného národa.

3) Posílit budoucí dobré přeshraniční vztahy mezi českým a německým národem.

4) Získat pozitivní vnímání a vztah k jazykovým dovednostem a překonávání jazykových barier.

Obecné úkoly:

 • Získat pozitivní vztah k jazyku sousední země, rozvíjet schopnost komunikovat, osvojovat si hrou a prožitkem základy německého jazyka.

 • Nebát se navazovat kontakty a spolupracovat s německými dětmi i dospělými.

 • Vést k zájmu podílet se na společném životě a činnostech v české i německé škole (učit se spolupracovat, akceptovat i tolerovat druhé).

 • Poznávat kulturní dědictví a tradice obou národů.

 • Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa, motivovat k aktivnímu poznávání, povzbuzovat chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe.

 • Vést k sociální soudržnosti a přátelství.

 • Připravovat na život v multikulturní společnosti, ke vnímání rozdílnosti kulturních komunit a porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.

 • Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry.

 • Cvičit schopnosti a dovednosti, které usnadňují proces dalšího učení.

 • Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

 • Rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti, zájmy, fantazii i nadání.

Konkrétní úkoly jsou rozpracovány v ročních plánech spolupráce.

Struktura setkávání:

Děti se setkávají zhruba po 2-4 týdnech, střídavě v Česku nebo v Německu. Program setkání připravuje vždy hostitelská škola.

Spolupráce probíhá buď formou poznávacích workshopů, kdy si děti vzájemně procvičují předem daná témata při společných hrách a cíleně zaměřených činnostech nebo formou rozšiřujících aktivit, které slouží k obohacení a umocnění prožitku ze vzájemných setkání i prvních znalostí jazyka přátel (výlety, exkurze, slavnosti...).

Zapojení rodičů:  Do spolupráce jsou zapojeni i rodiče, pokud mají zájem, mohou vycestovat na setkání společně s dětmi; 1x ročně připravujeme zážitkové dny pro celé rodiny z obou zemí.        


Forma výuky
:

Zpočátku probíhalo jazykové vzdělávání formou kroužků němčiny, kam se přihlašovaly děti ze všech tříd. Od roku 2012 jsou děti vzdělávány ve dvojjazyčné třídě, kde probíhá jazykové vzdělávání každodenně imerzní metodou, tj. kontaktem s učitelkou hovořící pouze německy, která s dětmi komunikuje při hrách a běžných každodenních činnostech.

ger  
Das spezielle Programm der tschechisch- deutschen Partnerschaft „ DER SCHLÜSSEL ZUR FREUNDSCHAFT „

Die Absicht der Bildungsanstrengungen :

 1. Die Kontakte anzuknüpfen und die Partnerschaft der Kitas MŠ Klíček Nový Bor und Kindergaststätte Lauschezwerge in Waltersdorf im Rahmen des Gebietes Euroregion Niese zu entwickeln

 2. Bei Kindern das Bewustsein über das Grenzlandgebiet, das Unterschied der Kultur, Traditionen und Sprache des anderen Volks zu erschaffen

 3. Künftige gute grenzübersteigende Verhältnisse zwischen dem tschechischen und deutschen Volk zu verstärken

 4. Positive Wahrnehmung und Beziehung zu Sprachenerfahrungen, und Überwindung von Sprachbarrieren zu erhalten

Algemeine Aufgaben :

 • Positive Beziehung zur Sprache des Nachbarlandes zu erhalten, die Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln, sich die Gründe der Deutschsprache durch Spiel und Erlebnis zu eignen.

 • Keine Angst vor dem Kontakt zu haben und mit deutschen Kindern und Erwachsenen mitzumachen

 • Interesse an den gemeinsamen Leben und Tätigkeiten in der tschechischen und deutschen Schule zu entwickeln ( mit Anderen mitzumachen ,sie zu akzeptieren und zu tolerieren )

 • Die kulturelle Erbschaft und Traditionen der beiden Völker kennenzulernen

 • Besseres Verständnis der Außenwelt zu unterstützen, zum aktiven Erkenntnis zu motivieren, Lust zum Lernen und Interesse daran zu laden Neues kennenzulernen und Unbekanntes zu entdecken, die Sachen und Phänomene um uns herum zu verstehen

 • Zu sozialen Gemeinsinn und Freundschaft zu führen

 • Für das Leben in der multikulturellen Gesellschaft , für die Wahrnehmung des Unterschiedes von kulturellen Komunitäten und fürs Varstand für ihre unterschiedlichen Werte und auch für gemeinsame Annäherung vorzubereiten

 • Gelegenheiten zur Entwicklung von gesunden Selbstbewustsein und Selbstvertrauen zu entwickeln

 • Fähigkeiten und Fertigkeiten zu üben, die das Prozess der Weiterbildung zu erleichtern

 • Die Fähigkeit zu entwickeln sich anzupassen , an die Veränderungen zu reagieren und sic h mit ihnen abzufinden

 • Alle Erkentnis- und Kreativfähigkeiten, Interesse, Phantasie und Talent zu entwickeln

Konkrete Aufgaben sind in Jahresplane der Partnerscheft gegliedert.

Struktur der Treffen :

Die Kinder treffen sich miteinander ca nach 2-4 Wochen, einmal in Tschechien, andersmal in Deutschland , das Programm wird von der Gastschule vorbereitet.

Die Partnerschaft nimmt die Form von Erkenntnissworkshops, wo die Kinder an vorher besprochenen Themen bei gemeinsamen Spielen und gezielten Aktivitäten mitmachen oder die Form der Erweiterungsaktivitäten, die zur Bereicherung und Verstärkung der Erfahrung von gemeinsamen Treffen und auch ersten Sprachenkenntnissen der Freunden dienen ( Ausflüge, Besichtigungen, Feste…. )

Einbeziehung der Eltern :

In die Partnerschaft sind auch die Eltern einbezieht, wenn sie Interesse haben, können auf das Treffen zusammen mit Kindern abreisen, 1x pro Jahr werden die Erlebnistage für ganze Familien aus beiden Ländern vorbereitet.

Bildungsform :

Am Anfang wurde die Sprachbildung in Form von Deutschkurs veranstaltet, wohin sich Kinder aus allen Klassen anmelden konnten. Seit 2012 sind die Kinder in der bilingualen Klasse gebildet, wo die Sprachbildung täglich durch Imersion-Bildungsmethode läuft, d.h. durch Kontakt mit der nur auf Deutsch sprechenden Lehrerin, die mit Kindern bei Spielen und Alltagstätigkeiten auf Deutsch spricht.

PROJEKT  NA ROK 2020 - prodloužen do prosince 2021

1. setkání - Waltersdorf - uskutečněno 14.1.2020  - viz ZDE
téma "Hrátky na sněhu" - stavění sněhuláků, bobování, koulování, zimní sporty

2. setkání - Nový Bor - částečně uskutečněno 11.2.2020 - viz ZDE
téma "Masopust" - barvení masek, skládání vějířů, masopustní veselí, české zvyky

3. setkání - Waltersdorf - neproběhlo
"Výprava na Luž" - šipkovaná s pokladem

4. setkání - Nový Bor - neproběhlo
téma "Velikonoce" - pletení pomlázek, barvení vajíček, řehtačky, české lidové písně

5. setkání - Waltersdorf - neproběhlo
téma "Sportfest" - společné sportování a soutěže

6. setkání - Nový Bor - neproběhlo
téma "Tradiční české dětské hry" - skákání panáka, gumy, školka s míčem, přebíraná, bubliny

7. setkání - Nový Bor - neproběhlo
téma "Indiánské léto" - 2denní setkání s nocováním v Novém Boru a výletem do indiánské vesnice Růžová, společná snídaně s rodiči

8. setkání Waltersdorf - neproběhlo
téma "Dožínky"

9.setkání Nový Bor - neproběhlo
téma "Drakiáda" - společné vypouštění draků, tvoření z listí, knoflíkovaná, výroba Káči

10.setkání Jonsdorf - neproběhlo
téma "Motýlí dům" - výlet s environmentální tématikou

11.setkání - Nový Bor - neproběhlo
téma "Vánoce v Čechách" - zdobení perníčků, výroba vrkoče, společné zpívání koled

V 1.ROCE PROJEKTU PROBĚHLY TYTO AKTIVITY:

7.2.2017 - Nový Bor
Můj kamarád, moje rodina, společné hry
 
• představování se a seznámení se členy rodiny (foto)
• společné hry
• pořizování fotografií dětmi – můj kamarád, popis jmen
• zdravé občerstvení
• procvičení jazykových dovedností po celou dobu

Nový Bor - Masopust/ Nový Bor - Fasching

Únorové setkání s německými kamarády se mělo nést v duchu karnevalu. Z důvodu velmi špatného počasí se však setkání neuskutečnilo.

I přesto jsme si ale karneval užili. Do školky jsme všichni zavítali v krásných maskách, které jsme si postupně předvedli a představili. 

Po svačince na nás v tělocvičně čekala velká překážková dráha a cvičení s nafukovacími balónky. Naučili jsme se spoustu nových her a užili jsme si mnoho zábavy.

Balónky jsme si na konci dne pomalovali a odnesli domů.
plakát Masopust

Waltersdorf - Hrátky na sněhu/ Waltersdorf - Spiele im Schnee

V tomto roce nám začal nový česko-německý projekt „Kamarádství bez hranic“, který je podpořen Evropskou unií.

Naše první setkání proběhlo ve Waltersdorfu, kde měly proběhnout radovánky ve sněhu. Ale protože nám paní zima letos žádný sníh nenadělila, měli jsme náhradní program.

S kamarády jsme nejdříve posvačili a pak jsme se pustili do vyrábění sněhuláků. Mladší děti si je lepily z kosmetických tampónů, starší děti si sněhuláky tupovaly barvami.

Paní učitelky pro nás měly připravený umělý sníh, ze kterého jsme si mohli vymodelovat sněhuláčky a pohrát si s ním. Byla to zábava a opět jsme si to všichni moc užili.

2022 02 21 13 20 42 winscan to pdf 1 2

Waltersdorf - pohádky v domě/ Waltersdorf - MÄRCHEN  IM  HAUS
Poslední letošní setkání bylo zároveň i posledním setkáním v projektu Společně si hrát a navzájem se učit. Tentokrát jsme se vydali do Německa na setkání nazvané „Pohádky v domě“.

Po příjezdu do Waltersdorfu jsme se společně všichni přivítali a následovala opět výborná svačinka. Děti společně posvačily a začaly se připravovat na činnosti.

Paní učitelky si pro nás připravily pohádku „O perníkové chaloupce“. Na promítačce promítaly obrázky k pohádce a k tomu pohádku vyprávěly německy i česky. Po pohádce si děti vybarvily tematické omalovánky. Nakonec si všichni společně pohráli.

Setkání se nám moc líbilo a velice jsme si ho užili. Poslední setkání v projektu se tedy velmi vydařilo a my děkujeme za spolupráci.

IQPARK Liberec

V rámci česko-německé spolupráce jsme se opět vydali na výlet, tentokrát to bylo do IQ Parku v Liberci.

Ze školky jsme vyrazili společně s dětmi z Jahůdky a Borůvky. Po příjezdu do Liberce na nás už čekali naši němečtí kamarádi. Přivítali jsme se, společně jsme všichni posvačili a pak nás už čekala jenom zábava.

IQ park má ve čtyřech podlažích různé expozice. Děti si mohly vyzkoušet být například doktorem, prodavačem, barmanem, televizním hlasatelem a muzikantem.

Velmi nás zaujal zrcadlový labyrint, rotující válec, vodní svět, obchůdek, bubliny, potápějící se loď.

Výlet jsme završili společným obědem.

Waltersdorf - workshop podzim / Waltersdorf - workshop Herbst

Ani ne po týdnu jsme se opět viděli s našimi německými kamarády. Naše setkání bylo na téma Podzim a konalo se ve Waltersdorfu.

Ze školky jsme vyrazili autobusem v půl osmé ráno. V německé školce nás čekala společná svačinka, která byla opět velmi pestrá a plná dobrot. Pochutnali jsme si na mini hamburgerech, „vajíčkových muchomůrkách“, houskách, ovoci a zelenině.

Po výborné svačince jsme se pustili do tvoření. Vyráběli jsme podzimního skřítka z jablíček a oříšků, ježečka z papírových tácků a sovičku sedící na větývce. Paní učitelky měly dále pro nás na toto téma připravené omalovánky a kdo chtěl, mohl si je vybarvit. Aktivity děti velmi zaujaly, soustředěně pracovaly, bavilo je to. Jenom ti nejmenší potřebovali trošku pomoci.

Když jsme byli hotoví, uložili jsme si svoje výrobky do boxíku, abychom je ukázali našim mladším kamarádům u nás doma ve školce. Naši němečtí kamarádi nás šli vyprovodit k autobusu a stihli jsme si ještě všichni společně pohrát na místním hřišti, kde jsme se pak hezky rozloučili.

Prožili jsme opět pěkný den a těšíme se na setkání příště.