Naše partnerská mateřská škola „Lauschezwerge (Lužičtí skřítci)“ ve Waltersdorfu se nachází v bývalé Goetheově škole. Dětem v jeslích, mateřské škole i v družině nabízí širokou nabídku pohybových činností, které jsou spojeny i s přímou polohou v Žitavských horách.

Specifikum této mateřské školky spočívá v aplikování Kneippova konceptu ve výuce jako je například dbaní na zdravou stravu, antistresové školkové prostředí, pohyb na čerstvém vzduchu i koupele paží a šlapání vody.

Děti se pravidelně setkávají s obyvateli domu seniorů „Lazarus“ Waltersdorf, kdy si společně hrají či vyrábí.

Díky projektu podporovaného Evropskou unii se setkává mateřská školka ve Waltersdorfu právě s našimi dětmi z MŠ Klíček. Kdy společně poznávají sousední jazyk, tradice, hrají si spolu a výletují.

Unserer Partnerkindergarten „Lauschezwerge“ in Waltersdorf befindet sich in der ehemaligen Goethe-Schule. Für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder bietet man vielseitige Angebote der Bewegungsmöglichkeiten an. Dafür bietet sich die direkte Lage im Zittauer Gebirge an.

Für den Kindergarten „Lauschezwerge“ ist charakteistisch die Anwendung des Kneippkonzepts im Unterricht wie z.B.: gesundes Essen, antistressige Umgebung, Armbäder und Wassertrete. Da neben ist das Konzept unterstützt täglichen Aufenthalt an der frischen Luft.

Die Kinder treffen sich regelmäßig mit den Einwohner des Plegeheimes „Lazarus“ Waltersdorf, wobei sie zusammen spielen und basteln.

Im Rahmen des Projektes gefördert von der Europäischen Union treffen sich die Kinder aus Kindergarten in Waltersdorf regelmäßig mit Kindern und Erziehern unseres Partnerkindergartens „Klíček“ in Nový Bor. Kinder werden dabei spielerisch an die tschechische Sprache herangeführt und lernen Bräuche, Traditionen, Lieder und Tänze unseres Nachbarlandes kennen.

cze  Zájem o spolupráci vznikl v červnu 2004 z iniciativy německých rodičů a pedagogů mateřské školy ve Waltersdorfu. Po prvních vzájemných setkáních, která potvrdila blízkost obou škol z hlediska filozofie vzdělávání i stylu a metod práce, byly vypracovány záměry a konkrétní úkoly na celý školní rok. Nastavena byla i struktura setkávání, která nám vyhovuje dodnes.

 
První rok jsme si hradili vše z vlastních zdrojů a z příspěvků od rodičů, dopravovali jsme se linkovým autobusem a vlakem. Pro děti to bylo sice hodně zajímavé, ale i dost komplikované, proto jsme hledali zdroje, jak setkávání děti zjednodušit a zpříjemnit.

A tak jsme v dalších 2 letech podali žádosti a získali dotace z Euroregionu Nisa na projekt Dejme křídla fantazii a projekt Putování s Lužickým skřítkem od Luže až po Klíč  v částkách cca 7700 a 5500 Euro.

V roce 2007 se nám podařilo získat finance alespoň na dopravu od Koordinačního centra česko-něm.výměn mládeže Tandem.

V této době jsme byli vybráni do projektu "Vyrůstat se dvěma jazyky – imerzní metoda vzdělávání", který spočíval v přirozené každodenní komunikaci dětí s rodilým mluvčím. Projekt řešil pouze přítomnost rodilého mluvčího na škole, ale nezabýval se vzájemným setkáváním dětí, na které jsme byli zvyklí. Připravoval se 3 roky (2008-10) ve spolupráci s českými a německými univerzitami, KÚ a saským ministerstvem. Nakonec ale nebyl podán.

My jsme v této době nelenili, vypůjčili si z projektu imerzní metodu vzdělávání, připravili ve spolupráci se zřizovateli rekonstrukce obou škol a nový projekt „Vandrujeme krajem – spolu si i hrajem“ byl hotov. V květnu 2012 bylo schváleno poskytnutí dotace necelých 15 mil Kč na české straně, z toho 1,5 mil. na vzdělávání a aktivity  a 13,5 mil. na rekonstrukci školy.
…Bylo to náročné, mnoho hodin příprav, organizace, realizace, administrativy… ale stálo to za to J. Máme krásné nové prostory ve školách, zažili jsme spoustu dobrodružství a hezkých chvil. Toto je jedna stránka věci. Ta druhá, stejně významná, je samotné vzdělávání dětí. Přítomnost společného pedagoga každý 2.týden, 8 hodin denně, byla pro děti velkým přínosem. Přestože ne všechny děti komunikují tak, jak bychom si přáli, je vidět, že řeči p.učitelky v cizím jazyce rozumí, reagují na běžné pokyny, spolupracují s ní, jsou zvídavé…. Potvrdilo se nám, že imerzní metoda vzdělávání je pro děti přirozená, efektivní a přináší rychleji výsledky. Bonusem tohoto projektu bylo i setkávání s rodinami dětí, které probíhalo v přátelské a milé atmosféře, stejně tak jako setkávání pedagogů. Myslím si, že jsme položili dobré základy do budoucnosti našich dětí.
Bližší informace k projektu Vandrujeme krajem

Projekt „Vandrujeme krajem“ skončil – hodně jsme vandrovali a méně si hráli… My ale pokračujeme ve spolupráci dál – budeme méně vandrovat a více si společně hrát. Chceme využívat naše nové prostory k setkávání a hrám dětí, chceme zachovat imerzní metodu vzdělávání a chtěli bychom vzdělávání přenést více ven – na zahradu.  Proto jsme připravili projekt nový, jehož součástí je dokončení některých přírodních prvků na zahradě a vybudování multifukčního vzdělávacího prostoru na venkovní terase.
Projekt s názvem "Společně si hrát a navzájem se učit" s registr.číslem 100282324 je schválen na období leden 2017 - prosinec 2019 a jsou do něj zapojeny 3 německé a 3 české mateřské školy. Mateřské škole Klíček by měl projekt přinést částku 79 452 Euro na zajištění jazykového vzdělávání ve dvojjazyčné třídě, financování společných setkání dětí, společných zážitkových dnů s rodiči, kurz němčiny pro rodiče a děti, intenzivní kurz němčiny pro projektový tým a potřebné vybavení venkovní učebny.
 

ger  Das Interesse an der Partnerschaft stammt aus Juli 2004 aus der Initiative der deutschen Eltern und Pädagogen des Kitas in Waltersdorf.  Nach den ersten gemeinsamen Treffen, die durch die Nähe der beiden Schulen im Hinblick auf die Bildungsphilosophie und auch auf die Art und Methoden der Arbeit bestätigt wurde, wurden Vorhaben und konkrete Aufgaben für das ganze Schuljahr ausgearbeitet.  Es wurde auch die Struktur der Treffen eingerichtet, die bis heute passend ist.

Das erste Jahr wurde von unseren Eigenmitteln und Beiträgen der Eltern bezahlt, wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln - Bus und Zug - hingefahren. Es war für die Kinder zwar sehr interessant, aber auch schön kompliziert, deshalb haben wir nach neuen Wegen gesucht, wie  das alles für die Kinder bequemer und einfacher machen zu können.

Also, in den nächsten zwei Jahren haben wir die Anträge gestellt und die Zuwendung aus Euroregion Niese fürs Projekt „Beflügeln wir die Fantasie – Grenzüberschreitende Vorschulerziehung in der Form „von Spielen und Erlebnissen“ und das Projekt „Wanderung mit Lausitzer Elf von Lausche zum Kleis – Gegend, die uns vereinigt“ in Summen ca 7700 und 5500 Euro gewinnen.

Im 2007 hat es uns gelungen die Förderung mindestens für das Reisen vom Koordinierungszentrum der deutsch-tschechischen Jugendaustausch Tandem zu gewinnen.

In dieser Zeit wurden wir ins Projekt „ Aufwachsen mit zwei Sprachen – Imersion-Bildungsmethode „ ausgewählt, das aus der natürlichen täglichen Kommunikation der Kinder mit einem Muttersprachler bestanden hat. Das Projekt hat nur die Anwesenheit des Muttersprachlers gelöst, aber hat sich nicht mit gemeinsamen Treffen der tschechischen und deutschen Kinder beschäftigt, woran wir alle gewöhnt waren. Dieses Projekt wurde in Jahren 2008-10 vorbereitet, in der Partnerschaft mit tschechischen und deutschen Universitäten,unserem  Regionamt und dem sächsischen Ministerium. Es wurde aber am Ende nicht vorgelegt.

Wir waren in dieser Zeit aber nicht faul und haben uns aus diesem Projekt die Idee der Imersion-Bildungsmethode ausgeliehen und haben in der Mitarbeit mit den Schulenerrichtern die Rekonstruktion der beiden Schulen vorbereitet und das neue Projekt „ Durch das Land wandern wir, zusammen spielen wir“ war fertig. Im Mai 2012 wurde ein Zuschuss in der Höhe von fast 15 Mio. Kronnen auf der tschechischen Seite – davon 1,5 Mio. für Bildung und Aktivitäten und 13,5 Mio. für die Rekonstruktion des Kindergartens –genehmigt.

…Es war echt anspruchsvoll, viele Stunden für die Vorbereitung, Organisation, Realisation, Administrative…aber es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt ganz neue schöne Räume in beiden Schulen, wir haben gemeinsam viele Abenteuer erlebt. Das ist eine Seite der Sache. Die Andere, nicht weniger wichtige, ist die Bildung der Kinder selbst. Die Anwesenheit des gemeinsamen bilinguallen Pädagogen jede andere Woche 8 St.lang war für die Kinder ein grosser Vorteil. Obwohl nicht alle Kinder so kommunizieren, wie wir möchten, ist zu sehen, dass sie die Fremdsprache verstehen , auf die gewöhnlichen Befehle reagieren, mit der „ fremden „ Lehrerin mitarbeiten, sie sind neugierig….Es hat uns bestätigt, das die Imersion-Bildungsmethode für die Kinder natürlich und effektiv ist und sie bringt schneller die Erbegnisse. Das Bonus dazu war auch gemeinsames Treffen von der Familien der Kinder, das sich in der freundlichen und netten Atmosphäre abgespielt hat, genauso auch das Treffen von Pädagogen der beiden Schulen. Ich vermute, wir haben die Sprachengründe unserer Kinder für die Zukunft hingelegt.

Das Projekt „ Durch das Land wandern wir" ist zu Ende gegangen- wir sind viel gereist und haben weniger miteinander gespielt… Unsere Partnerschaft läuft aber immer weiter – wir werden weniger reisen aber mehr miteinander spielen. Wir möchten neue Räume für das gemeinsameTreffen und Spielen gut ausnutzen, wir möchten auch die Imersion-Bildungsmethode  bewahren und die natürliche Bildung mit dem Aufenthalt im Garten verbinden. Deshalb haben wir ein neues Projekt vorbereitet, dessen Bestandteil ist einige natürliche Elemente im Garten zu instalieren und dazu noch einen multifunktionalen Bildungsraum auf der Aussenterrase zu bilden.

Das Projekt mit dem Namen „ Gemeinsam spielen und voneinander lernen" mit dem reg.Nummer 100282324 ist für den Zeitraum Januar 2017-Dezember 2019 genehmigt und zusammen nehmen an ihm 3 deutsche und 3 tschechische Kitas teil. Für den Kita MŠ Klíček sollte das Projekt eine Summe von 79 452 Euro für die Ermöglichung der Sprachenbildung in der bilingualen Klasse und Finanzierung der gemeinsamen Treffen von Kindern, der gemeinsamen Erlebnistage mit Eltern, des Deutschkurses für Kinder und Eltern , des Intensivkurses für das Projektteam und der notwendigen Ausstatung der Aussenklasse bringen.

 

cze Speciální program česko-německé spolupráce KLÍČEK K PŘÁTELSTVÍ

Záměr vzdělávacího úsilí:

1) Navázat kontakty a rozvíjet spolupráci mezi Mateřskou školou „Klíček“ Nový Bor a Kindertagesstätte Lauschezwerge ve Waltersdorfu, v rámci oblasti Euroregionu Nisa.

2) Vytvořit u dětí povědomí o příhraniční oblasti, odlišnosti kultury, tradic a jazyka jiného národa.

3) Posílit budoucí dobré přeshraniční vztahy mezi českým a německým národem.

4) Získat pozitivní vnímání a vztah k jazykovým dovednostem a překonávání jazykových barier.

Obecné úkoly:

 • Získat pozitivní vztah k jazyku sousední země, rozvíjet schopnost komunikovat, osvojovat si hrou a prožitkem základy německého jazyka.

 • Nebát se navazovat kontakty a spolupracovat s německými dětmi i dospělými.

 • Vést k zájmu podílet se na společném životě a činnostech v české i německé škole (učit se spolupracovat, akceptovat i tolerovat druhé).

 • Poznávat kulturní dědictví a tradice obou národů.

 • Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa, motivovat k aktivnímu poznávání, povzbuzovat chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe.

 • Vést k sociální soudržnosti a přátelství.

 • Připravovat na život v multikulturní společnosti, ke vnímání rozdílnosti kulturních komunit a porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.

 • Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry.

 • Cvičit schopnosti a dovednosti, které usnadňují proces dalšího učení.

 • Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

 • Rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti, zájmy, fantazii i nadání.

Konkrétní úkoly jsou rozpracovány v ročních plánech spolupráce.

Struktura setkávání:

Děti se setkávají zhruba po 2-4 týdnech, střídavě v Česku nebo v Německu. Program setkání připravuje vždy hostitelská škola.

Spolupráce probíhá buď formou poznávacích workshopů, kdy si děti vzájemně procvičují předem daná témata při společných hrách a cíleně zaměřených činnostech nebo formou rozšiřujících aktivit, které slouží k obohacení a umocnění prožitku ze vzájemných setkání i prvních znalostí jazyka přátel (výlety, exkurze, slavnosti...).

Zapojení rodičů:  Do spolupráce jsou zapojeni i rodiče, pokud mají zájem, mohou vycestovat na setkání společně s dětmi; 1x ročně připravujeme zážitkové dny pro celé rodiny z obou zemí.        


Forma výuky
:

Zpočátku probíhalo jazykové vzdělávání formou kroužků němčiny, kam se přihlašovaly děti ze všech tříd. Od roku 2012 jsou děti vzdělávány ve dvojjazyčné třídě, kde probíhá jazykové vzdělávání každodenně imerzní metodou, tj. kontaktem s učitelkou hovořící pouze německy, která s dětmi komunikuje při hrách a běžných každodenních činnostech.

ger  
Das spezielle Programm der tschechisch- deutschen Partnerschaft „ DER SCHLÜSSEL ZUR FREUNDSCHAFT „

Die Absicht der Bildungsanstrengungen :

 1. Die Kontakte anzuknüpfen und die Partnerschaft der Kitas MŠ Klíček Nový Bor und Kindergaststätte Lauschezwerge in Waltersdorf im Rahmen des Gebietes Euroregion Niese zu entwickeln

 2. Bei Kindern das Bewustsein über das Grenzlandgebiet, das Unterschied der Kultur, Traditionen und Sprache des anderen Volks zu erschaffen

 3. Künftige gute grenzübersteigende Verhältnisse zwischen dem tschechischen und deutschen Volk zu verstärken

 4. Positive Wahrnehmung und Beziehung zu Sprachenerfahrungen, und Überwindung von Sprachbarrieren zu erhalten

Algemeine Aufgaben :

 • Positive Beziehung zur Sprache des Nachbarlandes zu erhalten, die Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln, sich die Gründe der Deutschsprache durch Spiel und Erlebnis zu eignen.

 • Keine Angst vor dem Kontakt zu haben und mit deutschen Kindern und Erwachsenen mitzumachen

 • Interesse an den gemeinsamen Leben und Tätigkeiten in der tschechischen und deutschen Schule zu entwickeln ( mit Anderen mitzumachen ,sie zu akzeptieren und zu tolerieren )

 • Die kulturelle Erbschaft und Traditionen der beiden Völker kennenzulernen

 • Besseres Verständnis der Außenwelt zu unterstützen, zum aktiven Erkenntnis zu motivieren, Lust zum Lernen und Interesse daran zu laden Neues kennenzulernen und Unbekanntes zu entdecken, die Sachen und Phänomene um uns herum zu verstehen

 • Zu sozialen Gemeinsinn und Freundschaft zu führen

 • Für das Leben in der multikulturellen Gesellschaft , für die Wahrnehmung des Unterschiedes von kulturellen Komunitäten und fürs Varstand für ihre unterschiedlichen Werte und auch für gemeinsame Annäherung vorzubereiten

 • Gelegenheiten zur Entwicklung von gesunden Selbstbewustsein und Selbstvertrauen zu entwickeln

 • Fähigkeiten und Fertigkeiten zu üben, die das Prozess der Weiterbildung zu erleichtern

 • Die Fähigkeit zu entwickeln sich anzupassen , an die Veränderungen zu reagieren und sic h mit ihnen abzufinden

 • Alle Erkentnis- und Kreativfähigkeiten, Interesse, Phantasie und Talent zu entwickeln

Konkrete Aufgaben sind in Jahresplane der Partnerscheft gegliedert.

Struktur der Treffen :

Die Kinder treffen sich miteinander ca nach 2-4 Wochen, einmal in Tschechien, andersmal in Deutschland , das Programm wird von der Gastschule vorbereitet.

Die Partnerschaft nimmt die Form von Erkenntnissworkshops, wo die Kinder an vorher besprochenen Themen bei gemeinsamen Spielen und gezielten Aktivitäten mitmachen oder die Form der Erweiterungsaktivitäten, die zur Bereicherung und Verstärkung der Erfahrung von gemeinsamen Treffen und auch ersten Sprachenkenntnissen der Freunden dienen ( Ausflüge, Besichtigungen, Feste…. )

Einbeziehung der Eltern :

In die Partnerschaft sind auch die Eltern einbezieht, wenn sie Interesse haben, können auf das Treffen zusammen mit Kindern abreisen, 1x pro Jahr werden die Erlebnistage für ganze Familien aus beiden Ländern vorbereitet.

Bildungsform :

Am Anfang wurde die Sprachbildung in Form von Deutschkurs veranstaltet, wohin sich Kinder aus allen Klassen anmelden konnten. Seit 2012 sind die Kinder in der bilingualen Klasse gebildet, wo die Sprachbildung täglich durch Imersion-Bildungsmethode läuft, d.h. durch Kontakt mit der nur auf Deutsch sprechenden Lehrerin, die mit Kindern bei Spielen und Alltagstätigkeiten auf Deutsch spricht.

cze  Projekt "SPOLEČNĚ SI HRÁT A NAVZÁJEM SE UČIT" byl podpořen z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020. Dotace pro MŠ Klíček byla přidělena na období 1/2017 -12/2019 ve výši 79.452 Euro pod registračním číslem  100282324.

Projekt vychází z úspěšné spolupráce mezi školkami v Novém Boru a ve Waltersdorfu a opírá se o další partnerství několika přeshraničních škol: MŠ "Klíček" Nový Bor a Kindertagesstätte Lauschezwerge ve Waltersdorfu, MŠ Čtyřlístek ve Varnsdorfu a Kita Kinderland v Grossschönau, a dále MŠ Dolní Podluží a Kita Spreequellspatzen v Neugersdorfu.

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI:
AWO Oberlausitz Löbau - jako lead partner a nadřízený orgán německých mateřských škol
MŠ "Klíček " Nový Bor
Město Nový Bor
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 
MŠ Dolní Podluží  

CÍLE PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je získání a zprostředkování základních znalostí jazyka sousední země díky zajímavým a věku dětí odpovídajícím tématům, jejichž součástí jsou další důležité prvky jako ekologie, výživa, regionální tradice a zvyky.

AKTIVITY PROJEKTU:
Aktivity společné - 2 společná setkání všech partnerů - v Ekocentru Brniště a v Querxenlandu v Seifhennersdorfu

Aktivity MŠ Klíček Nový Bor:
- vzdělávání dětí pomocí imerzní metody (pokud možnou rodilou mluvčí)
- kurz "Hrátky s němčinou" pro rodiče a děti
- intenzivní jazykový kurz pro projektový tým
- 14 společných setkání dětí v Čechách a 14 společných setkání dětí v Německu
- 2 zážitkové dny českých a německých rodin (1x CZ a 1x DE)

Díky projektu bude ve spolupráci se zřizovatelem zastřešena venkovní terasa novou pergolou. Terasu vybavíme zahradním nábytkem, aby společné vzdělávání dětí mohlo probíhat co nejvíce venku.
Zahrada bude doplněna o zahradní xylofon, dřevěný zvukovod a různé zvonkohry, pro společné zahradničení přibudou přenosné stolky pro pěstování bylinek i zeleniny a sud na dešťovou vodu.
Největší investicí však pro školku bude pořízení MAGIC BOXU - přenosné interaktivní vzdělávací pomůcky, kterou budeme využívat všichni.

Čeká nás hodně práce a starostí,ale i radostí a těšíme se :-)

EU SNCZ2020 w

  ger Das Projekt „ GEMEINSAM SPIELEN UND VONEINANDER LERNEN „ wurde aus dem Program der Partnerschaft der  Tschechischen Republik und des Freistaates Sachsen 2014 – 2020 unterstützt. Die Zuwendung für den Kita MŠ Klíček wurde für den Zeitraum 1/2017 – 12/2019 in der Höhe von 79.452 Euro unter dem reg.Nummer  100282324 beauftragt.

Das Projekt kommt aus der erfolgreichen Partnerschaft der Kitas in Nový Bor und in Waltersdorf und beruht auf die Partnerschaften ein paar anderer Grenzlandkitas : MŠ Klíček Nový Bor und Kindertagesstätte Lauschezwerge in Waltersdorf, MŠ Čtyřlístek in Varnsdorf und Kita Kinderland in Grossschönau, und weiter auch MŠ Dolní Podluží und Kita Spreequellspatzen in Neugersdorf.

PROJEKTPARTNER :

AWO Oberlausitz Löbau- als Lead-Partner und überordnetes Organ der deutschen Kitas

MŠ Klíček Nový Bor

Stadt Nový Bor

MŠ Varnsdorf, Nezvalova

MŠ Dolní Podluží

PROJEKTZIELE :

Das Hauptziel ist Erwerb und Beschaffung der Grundsprachkenntnissen des Nachbarlandes dank interessanten und dem Alter der Kinder entschprechenden Themen , deren Zusatzteil auch andere wichtige Elemente sind wie Ökologie, Ernährung, lokale Traditionen und Bräuche.

 
PROJEKTAKTIVITÄTEN :

Gemeinsame Aktivitäten – 2 gemeinsame Treffen aller Partner – in Ekozentrum Brniště und in Querxenland in Seifhennersdorf

Aktivitäten von MŠ Klíček Nový Bor :

 • Bildung der Kinder durch die Imersion-Bildungsmethode ( am liebsten vom Muttersprachler )

 • Kurs „ Spielen mit Deutsch „ für Kinder und Eltern

 • Intensivkurs für das Projektteam

 • 14 gemeinsame Treffen der Kinder in Tschechien und 14 gemeinsame Treffen der Kinder in Deutschland

 • 2 Erlebnistage der tschechischen und der deutschen Familien ( 1xCZ und 1x DE )

Dank dem Projekt wird in der Mitarbeit mit dem Errichter die Aussenterrase mit einer neuen Pergola überdacht. Die Terrase wird mit neuen Möbel ausgestattet, damit die gemeinsame Bildung der Kinder möglichst oft draussen stattfinden könnte.

Der Garten wird mit dem Gartenxylofon , Holzgehörgang und verschiedenen Glockspielen ausgestattet, für gemeinsame Gartenarbeiten werden tragbare Tische für Kräuter- und Gemüsepflanzung und ein Barell fürs Regenwasser angeschafft.

Die grösste Investition wird aber für den Kita MAGIC BOX heissen- ein tragbares interaktives Bildungshilfsmittel , das wir alle ausnutzen werden.

Es warten auf uns viel Arbeit und viele Sorgen, aber auch Freude und wir freuen uns darauf !

 

VE 2.ROCE PROJEKTU PLÁNUJEME TYTO AKCE:

9.1.2018 - Jonsdorf
Výlet do Motýlího domu
- poznávání fauny a flory
- procvičování barev
- společný oběd

6.2.2018 - Nový Bor
Masopust a pečení koláčů
- seznámení s lidovými tradicemi
- společné pečení koláčů
- masopustní veselice

6.3.2018 - Waltersdorf
workshop " Jarní květiny"
- kreativní aktivity k tématu u vodního stolu
- venkovní hry pro upevnění jazyka

26.4.2018 - Nový Bor
- společné vzdělávání -  přednáška PhDr. Jana Svobody o výchově dětí  
- seminář s naším předním psychologem, psychoterapeutem a uznávaným lektorem
- určeno českým i německým pedagogům, příp. i rodičům
- tlumočeno do němčiny

9.5.2018 v 15,30 hod. - Waltersdorf
- "Kneipp - slavnost smyslů" - společné zážitkové odpoledne pro děti a jejich rodiče
- seznámení s metodami dr.Kneippa
- hmatová stezka, bylinky, vodní hrátky...
- odjezd společně autobesem ve 14,45 hod.

5.6. - Skalice u České Lípy
- Návštěva dančí obory
- pozorování a krmení lesní zvěře
- pozorování života u rybníka
- společné hry
- společný oběd

6.9. - Česká Lípa
Návštěva dopravního hřiště
- poznávání dopravních prostředků
- seznámení s pravIdly silničního provozu
- praktické jízdy na kolech, tříkolkách a koloběžkách
- společný oběd

22.9. (sobota) - Nový Bor
- Rodinný sportovní den
- společné setkání českých a německých rodin na sportovním areálu
- společné sportovní soutěže a hry
- pohoštění na celý den

2.10.2018 - Waltersdorf
workshop "Proč je podzim tak barevný"
- společné poznávání zahrady - přírodního parku ve Waltersdorfu
- tvořivé aktivity s přírodním materiálem
- poznávání a ochutnávky ovoce
- pouštění draků
- zpěv podzimních písní

6.11. - Liberec
výlet - Svíčkárna a mýdlárna Rodas Liberec
-
výroba a dekorace svíček, vrstvení koupelových solí a vykrajování mýdel

- poznávání vůní a barev
- spolupráce dětí
- společný oběd

4.12.2018 - Waltersdorf
Společné pečení cukroví
-
společná příprava těsta, zpracování a pečení cukroví
-
společná ochutnávka

- zpívání koled

V 1.ROCE PROJEKTU PROBĚHLY TYTO AKTIVITY:

7.2.2017 - Nový Bor
Můj kamarád, moje rodina, společné hry
 
• představování se a seznámení se členy rodiny (foto)
• společné hry
• pořizování fotografií dětmi – můj kamarád, popis jmen
• zdravé občerstvení
• procvičení jazykových dovedností po celou dobu

Společné setkání se uskutečnilo ve Waltersdorfu. Moc jsme se těšili jaké překvapení si pro nás děti tentokráte vymyslely.

U krásně nazdobených stolečků s podzimní výzdobou jsme se nejprve nasvačili. Ale i svačina se nesla v duchu podzimu – např.: houby mochomůrky -  nazdobené z vajíček a rajčat, sova celá ze zeleniny či ovocný strom.

Po chutné svačince nás čekalo podzimní tvoření z přírodnin. Děti měly možnost si vyrobit z kaštanů zvířátka za pomocí párátek či obtiskovat listy na papír. Po těchto činnostech zbyla ještě malá chvilka i na společné hraní. Jenom škoda, že nám počasí nepřálo, jinak bychom venku pouštěli draky.

Celé dopoledne jsme si opravdu užili. Ale protože čas rychle letí, nezbylo nám nic jiného než se s kamarády rozloučit a vrátit se zpět do školky.

Je ráno a my s dětmi netrpělivě vyhlížíme autobus, který přiveze kamarády z Waltersdorfu. Dlouho jsme se s nimi neviděli a tak jsme zvědaví, co děti přes léto prožily. Po přivítání jsme tentokrát zamířili společně autobusem do České Lípy, kde jsme navštívili dopravní hřiště.

Nejprve jsme se posilnili svačinou a pak jsme se rozdělili do tří skupinek. Pod vedením paní Sadílkové, která mimo jiné vede zdejší dopravní výchovu, si děti nejprve vyslechly důležité informace k pravidlům hřiště. Poté si děti nasadily helmy a mohly si vybrat na čem budou jezdit – kolo, koloběžka, odrážedlo, ale i třeba malá autíčka. Poté mohlo vše vypuknout!

Děti se tak mohly na dopravním hřišti setkat se světelnými semafory, dopravními značkami, s kruhovým objezdem i se železničním přejezdem. Vcítit se do role nejen řidičů, ale i chodců a naučit se dávat přednost. Zároveň si tak rozšiřovaly i upevňovaly své znalosti, jak se správně pohybovat v běžném provozu.

Z dopravního hřiště jsme odcházely plní dojmů a zážitků. Cestou na oběd jsme naše nově získané vědomosti upevňovali – přecházení přes přechod, určování dopravních značek, apod. Dokonce se nám podařilo i vidět jak přijíždí vlak a padají závory, což se dětem velmi líbilo.

Po dobrém obědě v restauraci Kozlovna na sídlišti Slovanka, nastal čas loučení. Kamarádi nás vysadili v Novém Boru a dál pokračovali do své školky. A my se už teď těšíme na další společné zážitky.

V úterý 12. 6. nás čekal společný poslední výlet v tomto školním roce s dětmi z Waltersdorfu. Děti z Německa si pro nás přijely až ke školce svým autobusem a společně jsme se vydali do Skalice u České Lípy do obory s daňky.

Pan majitel obory nás vřele uvítal i se svým psem Alanem. Dorazili jsme právě včas, neboť se zrovna chystalo krmení pro zvířátka v oboře. Pan majitel nám názorně nejen ukázal, co zvířátka jí, ale i jak podle paroží rozeznat obyvatele obory. V oboře se nachází jeleni, laně, srnci, srny a daňci. Po zhlédnutí zvěře nám majitel ukázal i cvičení svého loveckého psa Alana.

Po velmi zajímavém dopoledni nás čekal ještě společný oběd v místní restauraci. Děti odjížděly domů plni krásných zážitků a s naplněnými bříšky výborným řízkem s bramborovou kaší a zmrzlinovým pohárem.

A je to tady. Stojíme s rodiči před Sokolovnou a vyhlížíme společně autobus, který nás odveze za kamarády do Waltersdorfu. Cestou nás provází sluníčko, a tak nám jízda příjemně utíká. Ke školce přicházíme za znění hudby, která doprovází slavnostní otevření nové zahrady.

Celá akce začíná slavnostním přestřihnutím pásky a společným zpěvem dětí. Novou zahradu děti měly možnost poznat při olympiádě smyslů - hmat, čich,sluch, chuť. Po splnění úkolů byly děti náležitě odměněny a mohly tak využít malování obličeje, nové průlezky a pískoviště a nebo si zatancovat. Mezitím proběhla výsadba bylinek na bylinkovou zahrádku.

Celé odpoledne bylo velmi vydařené a po chutné svačině jsme se plni zážitků vydali opět nazpátek do Nového Boru.

V úterý ráno nás překvapil sníh. I přesto nás to neodradilo a vydali jsme se směrem Waltersdorf. Tam nás jako pokaždé čekala neodolatelná a krásně nazdobená svačinka, např.: z ovoce vytvořené květiny.

Po svačině jsme chtěli sít jarní květiny do truhlíků na zahradě mateřské školky, ale sníh nám naše plány překazil. I tak jsme si poradili. Truhlíky jsme nahradili malými květináči, do kterých si ve třídě každý zasel pár semínek. Při pečlivém zalévání děti zjistí, jaké kytičky z nich vykvetou.

Děti si pak mohly ještě vybarvit omalovánky a zbyla i chvilka času na společné hraní. Už teď se těšíme na další setkání, které se tentokrát uskuteční v květnu.

Dlouho dopředu jsme se s dětmi těšili na karneval. Připravovali jsme výzdobu – girlandy, malovali šašky, kouzelníky a princezny.

Konečeně bylo úterý a všichni jsme se sešli v maskách ve třídě. Navzájem jsme si obdivovali kostýmy, neboť se nám tu sešel policista, princezny, vodník, kostra, zajíček a mnoho dalších krásných převleků. Společně jsme připravili pohoštění pro naše očekávané kamarády z Německa. Ti dorazili také v maskách a mohla nejprve začít veselá karnevalová hostina.

A teď hurá, jdeme společně upéct masopustní koláče. Paní kuchařky nám pomohly s těstem, a my zatím vytvářeli náplně, klerými jsme ozdobili naše koláče. Než se koláče upekly, udělali jsme si masopustní průvod a došli jsme až do tělocvičny. Zde nás čekaly dvě pohádky, česká od německých dětí a německá od českých. Následoval společný tanec a čtyři soutěžní disciplíny. Děti soutěžily v běhu na lyžích, ve střelbě na branku, slalomu se sněhovou koulí a v trefování do šaška.

Karneval byl zakončen společnou písní s originálním tancem. Po návratu do třídy nás čekaly již upečené koláče, jejich vůně se linula celou školkou a děti si je vzaly domů.

Další společné setkání nás čeká v březnu ve Waltersdorfu a my jsme zvědaví, jaký program pro nás kamarádi vymyslí.