loga czde
Projekt "Kamarádství bez hranic" reg.č. ERN-0998-CZ-19.09.2019


cze  Zájem o spolupráci vznikl v červnu 2004 z iniciativy německých rodičů a pedagogů mateřské školy ve Waltersdorfu. Po prvních vzájemných setkáních, která potvrdila blízkost obou škol z hlediska filozofie vzdělávání i stylu a metod práce, byly vypracovány záměry a konkrétní úkoly na celý školní rok. Nastavena byla i struktura setkávání, která nám vyhovuje dodnes.

 
První rok jsme si hradili vše z vlastních zdrojů a z příspěvků od rodičů, dopravovali jsme se linkovým autobusem a vlakem. Pro děti to bylo sice hodně zajímavé, ale i dost komplikované, proto jsme hledali zdroje, jak setkávání děti zjednodušit a zpříjemnit.

A tak jsme v dalších 2 letech podali žádosti a získali dotace z Euroregionu Nisa na projekt Dejme křídla fantazii a projekt Putování s Lužickým skřítkem od Luže až po Klíč  v částkách cca 7700 a 5500 Euro.

V roce 2007 se nám podařilo získat finance alespoň na dopravu od Koordinačního centra česko-něm.výměn mládeže Tandem.

V této době jsme byli vybráni do projektu "Vyrůstat se dvěma jazyky – imerzní metoda vzdělávání", který spočíval v přirozené každodenní komunikaci dětí s rodilým mluvčím. Projekt řešil pouze přítomnost rodilého mluvčího na škole, ale nezabýval se vzájemným setkáváním dětí, na které jsme byli zvyklí. Připravoval se 3 roky (2008-10) ve spolupráci s českými a německými univerzitami, KÚ a saským ministerstvem. Nakonec ale nebyl podán.

My jsme v této době nelenili, vypůjčili si z projektu imerzní metodu vzdělávání, připravili ve spolupráci se zřizovateli rekonstrukce obou škol a nový projekt „Vandrujeme krajem – spolu si i hrajem“ byl hotov. V květnu 2012 bylo schváleno poskytnutí dotace necelých 15 mil Kč na české straně, z toho 1,5 mil. na vzdělávání a aktivity  a 13,5 mil. na rekonstrukci školy.
…Bylo to náročné, mnoho hodin příprav, organizace, realizace, administrativy… ale stálo to za to J. Máme krásné nové prostory ve školách, zažili jsme spoustu dobrodružství a hezkých chvil. Toto je jedna stránka věci. Ta druhá, stejně významná, je samotné vzdělávání dětí. Přítomnost společného pedagoga každý 2.týden, 8 hodin denně, byla pro děti velkým přínosem. Přestože ne všechny děti komunikují tak, jak bychom si přáli, je vidět, že řeči p.učitelky v cizím jazyce rozumí, reagují na běžné pokyny, spolupracují s ní, jsou zvídavé…. Potvrdilo se nám, že imerzní metoda vzdělávání je pro děti přirozená, efektivní a přináší rychleji výsledky. Bonusem tohoto projektu bylo i setkávání s rodinami dětí, které probíhalo v přátelské a milé atmosféře, stejně tak jako setkávání pedagogů. Myslím si, že jsme položili dobré základy do budoucnosti našich dětí.
Bližší informace k projektu Vandrujeme krajem

Projekt „Vandrujeme krajem“ skončil – hodně jsme vandrovali a méně si hráli… My ale pokračujeme ve spolupráci dál – budeme méně vandrovat a více si společně hrát. Chceme využívat naše nové prostory k setkávání a hrám dětí, chceme zachovat imerzní metodu vzdělávání a chtěli bychom vzdělávání přenést více ven – na zahradu.  Proto jsme připravili projekt nový, jehož součástí je dokončení některých přírodních prvků na zahradě a vybudování multifukčního vzdělávacího prostoru na venkovní terase.
Projekt s názvem "Společně si hrát a navzájem se učit" s registr.číslem 100282324 je schválen na období leden 2017 - prosinec 2019 a jsou do něj zapojeny 3 německé a 3 české mateřské školy. Mateřské škole Klíček by měl projekt přinést částku 79 452 Euro na zajištění jazykového vzdělávání ve dvojjazyčné třídě, financování společných setkání dětí, společných zážitkových dnů s rodiči, kurz němčiny pro rodiče a děti, intenzivní kurz němčiny pro projektový tým a potřebné vybavení venkovní učebny.
 

ger  Das Interesse an der Partnerschaft stammt aus Juli 2004 aus der Initiative der deutschen Eltern und Pädagogen des Kitas in Waltersdorf.  Nach den ersten gemeinsamen Treffen, die durch die Nähe der beiden Schulen im Hinblick auf die Bildungsphilosophie und auch auf die Art und Methoden der Arbeit bestätigt wurde, wurden Vorhaben und konkrete Aufgaben für das ganze Schuljahr ausgearbeitet.  Es wurde auch die Struktur der Treffen eingerichtet, die bis heute passend ist.

Das erste Jahr wurde von unseren Eigenmitteln und Beiträgen der Eltern bezahlt, wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln - Bus und Zug - hingefahren. Es war für die Kinder zwar sehr interessant, aber auch schön kompliziert, deshalb haben wir nach neuen Wegen gesucht, wie  das alles für die Kinder bequemer und einfacher machen zu können.

Also, in den nächsten zwei Jahren haben wir die Anträge gestellt und die Zuwendung aus Euroregion Niese fürs Projekt „Beflügeln wir die Fantasie – Grenzüberschreitende Vorschulerziehung in der Form „von Spielen und Erlebnissen“ und das Projekt „Wanderung mit Lausitzer Elf von Lausche zum Kleis – Gegend, die uns vereinigt“ in Summen ca 7700 und 5500 Euro gewinnen.

Im 2007 hat es uns gelungen die Förderung mindestens für das Reisen vom Koordinierungszentrum der deutsch-tschechischen Jugendaustausch Tandem zu gewinnen.

In dieser Zeit wurden wir ins Projekt „ Aufwachsen mit zwei Sprachen – Imersion-Bildungsmethode „ ausgewählt, das aus der natürlichen täglichen Kommunikation der Kinder mit einem Muttersprachler bestanden hat. Das Projekt hat nur die Anwesenheit des Muttersprachlers gelöst, aber hat sich nicht mit gemeinsamen Treffen der tschechischen und deutschen Kinder beschäftigt, woran wir alle gewöhnt waren. Dieses Projekt wurde in Jahren 2008-10 vorbereitet, in der Partnerschaft mit tschechischen und deutschen Universitäten,unserem  Regionamt und dem sächsischen Ministerium. Es wurde aber am Ende nicht vorgelegt.

Wir waren in dieser Zeit aber nicht faul und haben uns aus diesem Projekt die Idee der Imersion-Bildungsmethode ausgeliehen und haben in der Mitarbeit mit den Schulenerrichtern die Rekonstruktion der beiden Schulen vorbereitet und das neue Projekt „ Durch das Land wandern wir, zusammen spielen wir“ war fertig. Im Mai 2012 wurde ein Zuschuss in der Höhe von fast 15 Mio. Kronnen auf der tschechischen Seite – davon 1,5 Mio. für Bildung und Aktivitäten und 13,5 Mio. für die Rekonstruktion des Kindergartens –genehmigt.

…Es war echt anspruchsvoll, viele Stunden für die Vorbereitung, Organisation, Realisation, Administrative…aber es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt ganz neue schöne Räume in beiden Schulen, wir haben gemeinsam viele Abenteuer erlebt. Das ist eine Seite der Sache. Die Andere, nicht weniger wichtige, ist die Bildung der Kinder selbst. Die Anwesenheit des gemeinsamen bilinguallen Pädagogen jede andere Woche 8 St.lang war für die Kinder ein grosser Vorteil. Obwohl nicht alle Kinder so kommunizieren, wie wir möchten, ist zu sehen, dass sie die Fremdsprache verstehen , auf die gewöhnlichen Befehle reagieren, mit der „ fremden „ Lehrerin mitarbeiten, sie sind neugierig….Es hat uns bestätigt, das die Imersion-Bildungsmethode für die Kinder natürlich und effektiv ist und sie bringt schneller die Erbegnisse. Das Bonus dazu war auch gemeinsames Treffen von der Familien der Kinder, das sich in der freundlichen und netten Atmosphäre abgespielt hat, genauso auch das Treffen von Pädagogen der beiden Schulen. Ich vermute, wir haben die Sprachengründe unserer Kinder für die Zukunft hingelegt.

Das Projekt „ Durch das Land wandern wir" ist zu Ende gegangen- wir sind viel gereist und haben weniger miteinander gespielt… Unsere Partnerschaft läuft aber immer weiter – wir werden weniger reisen aber mehr miteinander spielen. Wir möchten neue Räume für das gemeinsameTreffen und Spielen gut ausnutzen, wir möchten auch die Imersion-Bildungsmethode  bewahren und die natürliche Bildung mit dem Aufenthalt im Garten verbinden. Deshalb haben wir ein neues Projekt vorbereitet, dessen Bestandteil ist einige natürliche Elemente im Garten zu instalieren und dazu noch einen multifunktionalen Bildungsraum auf der Aussenterrase zu bilden.

Das Projekt mit dem Namen „ Gemeinsam spielen und voneinander lernen" mit dem reg.Nummer 100282324 ist für den Zeitraum Januar 2017-Dezember 2019 genehmigt und zusammen nehmen an ihm 3 deutsche und 3 tschechische Kitas teil. Für den Kita MŠ Klíček sollte das Projekt eine Summe von 79 452 Euro für die Ermöglichung der Sprachenbildung in der bilingualen Klasse und Finanzierung der gemeinsamen Treffen von Kindern, der gemeinsamen Erlebnistage mit Eltern, des Deutschkurses für Kinder und Eltern , des Intensivkurses für das Projektteam und der notwendigen Ausstatung der Aussenklasse bringen.

 

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel