loga czde
Projekt "Kamarádství bez hranic" reg.č. ERN-0998-CZ-19.09.2019


cze Speciální program česko-německé spolupráce KLÍČEK K PŘÁTELSTVÍ

Záměr vzdělávacího úsilí:

1) Navázat kontakty a rozvíjet spolupráci mezi Mateřskou školou „Klíček“ Nový Bor a Kindertagesstätte Lauschezwerge ve Waltersdorfu, v rámci oblasti Euroregionu Nisa.

2) Vytvořit u dětí povědomí o příhraniční oblasti, odlišnosti kultury, tradic a jazyka jiného národa.

3) Posílit budoucí dobré přeshraniční vztahy mezi českým a německým národem.

4) Získat pozitivní vnímání a vztah k jazykovým dovednostem a překonávání jazykových barier.

Obecné úkoly:

 • Získat pozitivní vztah k jazyku sousední země, rozvíjet schopnost komunikovat, osvojovat si hrou a prožitkem základy německého jazyka.

 • Nebát se navazovat kontakty a spolupracovat s německými dětmi i dospělými.

 • Vést k zájmu podílet se na společném životě a činnostech v české i německé škole (učit se spolupracovat, akceptovat i tolerovat druhé).

 • Poznávat kulturní dědictví a tradice obou národů.

 • Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa, motivovat k aktivnímu poznávání, povzbuzovat chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe.

 • Vést k sociální soudržnosti a přátelství.

 • Připravovat na život v multikulturní společnosti, ke vnímání rozdílnosti kulturních komunit a porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.

 • Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry.

 • Cvičit schopnosti a dovednosti, které usnadňují proces dalšího učení.

 • Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

 • Rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti, zájmy, fantazii i nadání.

Konkrétní úkoly jsou rozpracovány v ročních plánech spolupráce.

Struktura setkávání:

Děti se setkávají zhruba po 2-4 týdnech, střídavě v Česku nebo v Německu. Program setkání připravuje vždy hostitelská škola.

Spolupráce probíhá buď formou poznávacích workshopů, kdy si děti vzájemně procvičují předem daná témata při společných hrách a cíleně zaměřených činnostech nebo formou rozšiřujících aktivit, které slouží k obohacení a umocnění prožitku ze vzájemných setkání i prvních znalostí jazyka přátel (výlety, exkurze, slavnosti...).

Zapojení rodičů:  Do spolupráce jsou zapojeni i rodiče, pokud mají zájem, mohou vycestovat na setkání společně s dětmi; 1x ročně připravujeme zážitkové dny pro celé rodiny z obou zemí.        


Forma výuky
:

Zpočátku probíhalo jazykové vzdělávání formou kroužků němčiny, kam se přihlašovaly děti ze všech tříd. Od roku 2012 jsou děti vzdělávány ve dvojjazyčné třídě, kde probíhá jazykové vzdělávání každodenně imerzní metodou, tj. kontaktem s učitelkou hovořící pouze německy, která s dětmi komunikuje při hrách a běžných každodenních činnostech.

ger  
Das spezielle Programm der tschechisch- deutschen Partnerschaft „ DER SCHLÜSSEL ZUR FREUNDSCHAFT „

Die Absicht der Bildungsanstrengungen :

 1. Die Kontakte anzuknüpfen und die Partnerschaft der Kitas MŠ Klíček Nový Bor und Kindergaststätte Lauschezwerge in Waltersdorf im Rahmen des Gebietes Euroregion Niese zu entwickeln

 2. Bei Kindern das Bewustsein über das Grenzlandgebiet, das Unterschied der Kultur, Traditionen und Sprache des anderen Volks zu erschaffen

 3. Künftige gute grenzübersteigende Verhältnisse zwischen dem tschechischen und deutschen Volk zu verstärken

 4. Positive Wahrnehmung und Beziehung zu Sprachenerfahrungen, und Überwindung von Sprachbarrieren zu erhalten

Algemeine Aufgaben :

 • Positive Beziehung zur Sprache des Nachbarlandes zu erhalten, die Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln, sich die Gründe der Deutschsprache durch Spiel und Erlebnis zu eignen.

 • Keine Angst vor dem Kontakt zu haben und mit deutschen Kindern und Erwachsenen mitzumachen

 • Interesse an den gemeinsamen Leben und Tätigkeiten in der tschechischen und deutschen Schule zu entwickeln ( mit Anderen mitzumachen ,sie zu akzeptieren und zu tolerieren )

 • Die kulturelle Erbschaft und Traditionen der beiden Völker kennenzulernen

 • Besseres Verständnis der Außenwelt zu unterstützen, zum aktiven Erkenntnis zu motivieren, Lust zum Lernen und Interesse daran zu laden Neues kennenzulernen und Unbekanntes zu entdecken, die Sachen und Phänomene um uns herum zu verstehen

 • Zu sozialen Gemeinsinn und Freundschaft zu führen

 • Für das Leben in der multikulturellen Gesellschaft , für die Wahrnehmung des Unterschiedes von kulturellen Komunitäten und fürs Varstand für ihre unterschiedlichen Werte und auch für gemeinsame Annäherung vorzubereiten

 • Gelegenheiten zur Entwicklung von gesunden Selbstbewustsein und Selbstvertrauen zu entwickeln

 • Fähigkeiten und Fertigkeiten zu üben, die das Prozess der Weiterbildung zu erleichtern

 • Die Fähigkeit zu entwickeln sich anzupassen , an die Veränderungen zu reagieren und sic h mit ihnen abzufinden

 • Alle Erkentnis- und Kreativfähigkeiten, Interesse, Phantasie und Talent zu entwickeln

Konkrete Aufgaben sind in Jahresplane der Partnerscheft gegliedert.

Struktur der Treffen :

Die Kinder treffen sich miteinander ca nach 2-4 Wochen, einmal in Tschechien, andersmal in Deutschland , das Programm wird von der Gastschule vorbereitet.

Die Partnerschaft nimmt die Form von Erkenntnissworkshops, wo die Kinder an vorher besprochenen Themen bei gemeinsamen Spielen und gezielten Aktivitäten mitmachen oder die Form der Erweiterungsaktivitäten, die zur Bereicherung und Verstärkung der Erfahrung von gemeinsamen Treffen und auch ersten Sprachenkenntnissen der Freunden dienen ( Ausflüge, Besichtigungen, Feste…. )

Einbeziehung der Eltern :

In die Partnerschaft sind auch die Eltern einbezieht, wenn sie Interesse haben, können auf das Treffen zusammen mit Kindern abreisen, 1x pro Jahr werden die Erlebnistage für ganze Familien aus beiden Ländern vorbereitet.

Bildungsform :

Am Anfang wurde die Sprachbildung in Form von Deutschkurs veranstaltet, wohin sich Kinder aus allen Klassen anmelden konnten. Seit 2012 sind die Kinder in der bilingualen Klasse gebildet, wo die Sprachbildung täglich durch Imersion-Bildungsmethode läuft, d.h. durch Kontakt mit der nur auf Deutsch sprechenden Lehrerin, die mit Kindern bei Spielen und Alltagstätigkeiten auf Deutsch spricht.

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel