Srdko Palackho2   

    PROVOZ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE je od 6,15 do 16,45 hodin. 

    Časový režim výchovně vzdělávacích činností se přizpůsobuje

aktuálním potřebám, situacím a možnostem dětí. Režim dne je rámcový a v  případě akcí, výletů a slavností je upraven.

Úprava je plně v kompetenci učitelek jednotlivých tříd.

 

JAK TO U NÁS CHODÍ?

Děti jsou v naší mateřské škole respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých pravidel.

Denní program je sestaven s přihlédnutím na pravidelné střídání řízených a spontánních činností a činností relaxačních.

Děti se schází ve svých třídách do 8,00 hod. - pozdější příchody je nutné domluvit s učitelkami ve třídě.

Rodiče jsou povinni informovat učitelku o zdravotním stavu dítěte. Zákonní zástupci jsou též povinni MŠ informovat o infekčním onemocnění jejich dítěte /průjem, spála, neštovice, zánět očních spojivek apod./.

Do MŠ chodí pouze děti zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou jsou alergie a astma. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte. Vyskytne-li se v rodině infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce.

 

 6,15  ODEMČENÍ BUDOV

 

6,30 – 8,20  RANNÍ HRY, ÚKLID

Při vstupu do třídy se děti vzájemně přivítají s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si zvolí, zda si budou hrát samy nebo s kamarády a vyberou si činnost, která je zajímá a uspokojuje.

 

8,20 – 8,40  RANNÍ CVIČENÍ, POHYBOVÉ HRY, DECHOVÁ A

                ARTIKULAČNÍ CVIČENÍ  

Ranní kruh

Po úklidu hraček se děti sesednou do kruhu. Následuje rituál – vzájemné přivítání, seznámení s průběhem dne.

Tělovýchovná chvilka

Základním posláním je zdravotní potřebnost a psychické uvolnění.

 

8,40 – 8,55  SVAČINA

Děti se učí kulturním návykům a jsou vedeny k samostatnému stolování. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim.

 

8,55 – 9,20   ČINNOSTI NA DANÉ TÉMA

Vzdělávání dětí vychází ze života dětí, ze situací, se kterými se setkávají a jsou jim blízké. Učitelky se řídí tematickým plánem s přihlédnutím na individuální a věkové zvláštnosti dětí.

Dbají na pravidelné prolínání činností v oblasti hudební, výtvarné, tělesné, jazykové a literární, rozvíjí poznatky o světě kolem nás. Základem je prožitkové učení – učení v konkrétní činnosti, spontánně, aktivně, tvořivě. Nad získané vědomosti, dovednosti a návyky klademe to, co dítě ve školce prožívá a jak se cítí. Vzdělávací aktivity jsou přizpůsobeny dětem dle věku a jejich individuálním potřebám.

 

9,20 – 11,30  OBLÉKÁNÍ, POBYT VENKU

Vycházky bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávání okolí, kde děti žijí. Pravidelně se střídá pobyt na zahradě s pobytem v okolí MŠ. Učitelky citlivě volí místo a délku pobytu venku vzhledem k věku dětí a aktuálním podmínkám počasí.

 

11,30 – 13,50  HYGIENA, OBĚD, POHÁDKA, ODPOČINEK

Děti se učí kulturnímu chování u stolu, jsou vedeny k samostatnosti a k dodržování obecně uznávaných pravidel při stolování. Po obědě následuje u nejstarších čištění zoubků a také odcházení dětí ze školky, které byly nahlášeny pouze na „poo“  /odchod po obědě/.

 

14,00 – 16,45 SVAČINA, ODPOLEDNÍ ČINNOSTI DO

                 ODCHODU DĚTÍ

Děti mají odpolední svačinu a po ní se mohou věnovat svým oblíbeným hrám nebo dokončit započatou činnost z průběhu dne. V této době je také prostor pro individuální činnosti s dětmi.

 

 16,45  UZAMČENÍ MŠ

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel